QEEBOO - სტეფანო ჯოვანიონის მიერ შექმნილი ახალი თაობის ბრენდი CASTELLO-ს ასორტიმენტში

img

ბოლო ერთი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში დი­ზა­ი­ნის სამ­ყა­რო ყუ­რა­დღე­ბით ადევ­ნებ­და თვალ­ყურს სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლი იტა­ლი­ე­ლი დი­ზა­ი­ნე­რის სტე­ფა­ნო ჯო­ვა­ნი­ო­ნის და მისი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი გუნ­დის ნა­ბი­ჯებს პრო­დუქ­ტის კვლე­ვი­სა და მარ­კე­ტინ­გუ­ლი სტრა­ტე­გი­ის შექ­მნის პრო­ცეს­ში, რო­მე­ლიც უკავ­შირ­დე­ბო­და - ახა­ლი თა­ო­ბის ბრენ­დის სა­ხელ­წო­დე­ბით ცნო­ბი­ლი QEEBOO-ს და­არ­სე­ბას.

თა­ვი­სი ბესტსე­ლე­რე­ბით ცნო­ბილ­მა ს. ჯო­ვა­ნი­ო­ნიმ QEEBOO-ს ბრენ­დის ქვეშ შეს­ძლო მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვა­ნი ისე­თი კრე­ა­ტი­უ­ლი დი­ზა­ი­ნერ­თა ჯგუ­ფის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა, რო­გო­რი­ცაა: მარ­სელ ვან­დერ­სი, მარ­კან­ტო­ნიო, ან­დრეა ბრან­ცი, დაი სუ­გა­სა­ვა, რი­ჩარდ ჰა­ტე­ნი, სტუ­დიო ფრო­ნი და სხვა. შე­დე­გად, უკვე 2019 წლის მი­ლა­ნის ავე­ჯის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მო­ფე­ნა­ზე (Salone Del Mobile Milano) QEEBOO-მ თა­ვი­სი ექ­სტრა­ორ­დი­ნა­ლუ­რი მიდ­გო­მით და ექ­სკლუ­ზი­უ­რი აქ­სე­სუ­ა­რე­ბით შეს­ძლო გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის მოხ­დე­ნა ინ­დუსტრი­ა­ში (სუ­რა­თი მი­ლა­ნის გა­მო­ფე­ნი­დან).

კონ­ცეფ­ცი­ამ, რო­მე­ლიც ემ­ყა­რე­ბა ფლო­რი­სა და ფა­უ­ნის სინ­თეზს მო­ი­პო­ვა რო­გორც სა­ყო­ველ­თაო აღი­ა­რე­ბა და სიმ­პა­ტია მი­ლა­ნის გა­მო­ფე­ნა­ზე, ისე ე.წ. Out of the Ordinary Objects-ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დი­ზა­ი­ნის ჯილ­დო. დღე­ი­სათ­ვის, ახალ­გაზ­რდა ბრენ­დი თა­ვი­სი უნი­კა­ლუ­რი და ყოვ­ლად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სტი­ლით მსოფ­ლიო მას­ტა­ბით გახ­ლავთ დი­ზა­ი­ნის ახა­ლი მო­დის აბ­სო­ლუ­ტუ­რი ტრენ­დსე­ტე­რი, მისი სა­ოც­რად ლა­მა­ზი ნივ­თე­ბი და აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი კი ამ­შვე­ნე­ბენ მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო სახ­ლებს, რე­ზი­დენ­ცი­ებ­სა თუ ვი­ლებს.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში QEEBOO-ს ექ­სკლუ­ზი­უ­რი ექ­სპო­ზი­ცი­ის უფ­ლე­ბა მო­ი­პო­ვა მულ­ტიბ­რენ­დუ­ლი ავე­ჯის შო­უ­რუმ­მა „Castello“-მ, რო­მელ­მაც მსოფ­ლი­ო­ში შექ­მნი­ლი მძი­მე პან­დე­მი­უ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ის მი­უ­ხე­და­ვად მო­ა­ხერ­ხა კო­ლექ­ცი­ის პრე­ზენ­ტა­ცია და­გეგ­მილ დრო­ზე ადრე.

QEEBOO-ს კო­ლექ­ცი­ა­ზე სა­სა­უბ­როდ შო­უ­რუმ­ში ვეწ­ვი­ეთ მის დამ­ფუძ­ნე­ბელ­სა და გენ. დი­რექ­ტორს ივა­ნე ნა­დაშ­ვილს.

- ბოლო დროს „კას­ტე­ლო“ ნამ­დვი­ლად ანე­ბივ­რებს ქარ­თველ მომ­ხმა­რე­ბელს სი­ახ­ლე­ე­ბით და სი­ურპრი­ზე­ბით. სულ რა­ღაც ორი­ო­დე დღის წინ თქვენ­თან გა­ი­მარ­თა ლე­გენ­და­რუ­ლი იტა­ლი­უ­რი გა­ნა­თე­ბის კომ­პა­ნი­ის „MMLAMPADARI“-ის დი­ზა­ი­ნე­რუ­ლი ნა­წარ­მის კო­ლექ­ცი­ის პრე­ზენ­ტა­ცია. ამ­ჯე­რად, გთხოვთ, ორი­ო­დე სი­ტყვით გვი­ამ­ბოთ QEEBOO-ს შე­სა­ხებ.

- უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, სიმ­ბო­ლუ­რია რომ QEEBOO და „Castello“ შე­იქ­მნა ერ­თი­და­ი­მა­ვე პე­რი­ოდ­ში დაახ. წე­ლი­წად­ნა­ხევ­რის წინ. ამ­დე­ნად, ჩვენ­თვის დიდი პა­ტი­ვია, რომ ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე სწო­რედ ჩვენ გვერ­გო მისი ექ­სკლუ­ზი­ურ დო­ნე­ზე წარ­მოდ­გე­ნის უფ­ლე­ბა. დღე­ი­სათ­ვის, ჩვენ­თან შო­უ­რუმ­ში ქარ­თვე­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის კომ­ფორ­ტის­თვის წარ­მოდ­გე­ნი­ლია QEEBOO-ს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა ბესტსე­ლე­რი, მათ შო­რის ე.წ. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ჟი­რა­ფე­ბის სე­რია (Giraffe in Love), ბა­ჭი­ე­ბის კო­ლექ­ცია (Rabbit chair, Rabbit Tree) ნიკა ზუ­პან­კის და მარ­სელ ვან­დერ­სის დი­ზა­ი­ნე­რუ­ლი სა­ვარ­ძლე­ბი, დე­კო­რა­ტი­უ­ლი სა­ნა­თე­ბი (Empire, Guru), რომ­ლის შე­მუ­შა­ვე­ბა­შიც აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ ან­დრეა ბრან­ცი და დი­ზა­ი­ნე­რუ­ლი სტუ­დია სტუ­დიო ჯობი და ა.შ. „Castello“ რო­გორც ბრენ­დის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რი QEEBOO-ს პრო­დუქ­ცი­ას სთა­ვა­ზობს ქარ­თველ მომ­ხმა­რე­ბელს ზუს­ტად იმ ფას­ში, რო­გორც ის იყი­დე­ბა QEEBOO-ს ოფი­ცი­ა­ლურ ვებ.გვერ­დზე იტა­ლი­ა­ში არც მეტი არც ნაკ­ლე­ბი. მე­ო­რე მო­მენ­ტი რო­მელ­საც აუ­ცი­ლებ­ლად მსურს გა­ვუს­ვა ხაზი არის ის, რომ პრო­დუქ­ცია იყი­დე­ბა პირ­და­პირ QEEBOO-ს სა­სა­წყო­ბე სტო­კი­დან და მომ­ხმა­რე­ბელს ად­გილ­ზე ჩა­მოს­დის შეკ­ვე­თის გა­ფორ­მე­ბი­დან 2 კვი­რა­ში, რაც ბოლო დროს მსოფ­ლი­ო­ში შექ­მნი­ლი პან­დე­მი­უ­რი საფრ­თხი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ძალ­ზედ კომ­ფორ­ტულ ხდის მომ­ხმა­რე­ბელ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას და მათ არ უწევთ 2-3 თვე პრო­დუქ­ცი­ის ლო­დი­ნი.

სა­კუთ­რივ ბრენ­დის ცნო­ბა­დო­ბა­ზე ვფიქ­რობ სა­უ­ბა­რი ზედ­მე­ტია, ვი­ნა­ი­დან მისი რე­ნო­მე და სა­ერ­თა­შო­რი­სო პო­პუ­ლა­რო­ბა დღეს მსოფ­ლი­ო­ში უს­წრებს მის სა­ხელს. შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვენ­თა­ნაც ინ­ტე­რე­სი მისი პრო­დუქ­ცი­ის მი­მართ საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია და უკვე გა­ფორ­მე­ბუ­ლია ძა­ლი­ან ბევ­რი შეკ­ვე­თა.

- რა სი­ახ­ლე­ებს გვთა­ვა­ზობს კი­დევ „Castello“ და რით გა­ა­ნე­ბივ­რებს მომ­ხმა­რე­ბელს მო­მა­ვალ­ში.

- ჩვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის გვაქვს კი­დევ ერთი სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზი. კერ­ძოდ, ივ­ლი­სის ბო­ლომ­დე „Castello“-ს შო­უ­რუმ­ში გა­ი­მარ­თე­ბა კი­დევ ერთი ახა­ლი იტა­ლი­უ­რი ბრენ­დის DIVANIDEA-ს რბი­ლი ავე­ჯის საკ­მა­ოდ მო­ცუ­ლო­ბი­თი კო­ლექ­ცი­ის პრე­ზენ­ტა­ცია - ეს გახ­ლავთ იტა­ლი­ის სა­შუ­ა­ლო სეგ­მენ­ტის რბი­ლი ავე­ჯის გა­ყიდ­ვე­ბის ლი­დე­რი, რომ­ლის ასორ­ტი­მენ­ტშიც შე­დის რო­გორც გა­საშ­ლე­ლი დი­ზა­ი­ნე­რუ­ლი დივ­ნე­ბი, ისე სა­მე­უ­ლე­ბი, კუ­თხის დივ­ნე­ბი, სა­ვარ­ძლე­ბი და ა.შ. ბრენ­დი ძალ­ზედ მომ­ხიბ­ლა­ვია თა­ვი­სი დი­ზა­ი­ნით, ხა­რის­ხით და რაც მთა­ვა­რია სა­ფა­სო პო­ლი­ტი­კით.


წყარო: ambebi.ge